Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Door het verder te gaan op de website gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer info over onze privacy en cookiebeleid.

close

Identiteit en gegevens 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ed Smart Parts, met betrekking tot www.edsmartparts.nl, gevestigd te Maartenskreek 11, 4797 EM Willemstad.

Ed Smart Parts is telefonisch te bereiken via 06-28100585. Het e-mailadres is info@edsmartparts.nl. Eventuele klachten kunnen via dat e-mailadres of via voornoemd vestigingsadres kenbaar worden gemaakt. Het Kvk-nummer van Ed Smart Parts is 66059836.

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ed Smart Parts en op alle overeenkomsten die Ed Smart Parts sluit met de klant, inclusief overeenkomsten op afstand. Dit geldt zowel voor zakelijke klanten als voor particuliere klanten (consumenten). De klant van Ed Smart Parts wordt hierna aangeduid als ‘de klant’. 
 2. Ed Smart Parts stelt deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de klant ter hand. Indien de overeenkomst met Ed Smart Parts langs elektronisch weg tot stand komt dan stelt Ed Smart Parts haar algemene voorwaarden op een zodanige wijze aan de klant ter beschikking dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Van de algemene voorwaarden van Ed Smart Parts kan tevens kennis worden genomen via de website van Ed Smart Parts, www.edsmartparts.nl Op verzoek van de klant zal Ed Smart Parts haar algemene voorwaarden tevens langs elektronische weg of op andere wijze toezenden aan de klant. 
 3. Door een bestelling te plaatsen bij Ed Smart Parts erkent de klant bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn. 
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door Ed Smart Parts uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Ed Smart Parts slechts als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

 1. Elke aanbod van Ed Smart Parts, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt haar niet, tenzij door Ed Smart Parts in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mits de klant het aanbod van Ed Smart Parts in dat geval niet tijdig aanvaardt dan vervalt het aanbod van Ed Smart Parts direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn. 
 2. Mondelingen toezeggingen verbinden Ed Smart Parts slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Ed Smart Parts aan de klant zijn bevestigd. 
 3. Elk aanbod van Ed Smart Parts bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Ed Smart Parts gebruik maakt van afbeeldingen dan streeft zij er naar om daarmee een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ed Smart Parts niet. 
 4. Een samengesteld aanbod verplicht Ed Smart Parts niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Een aanbod van Ed Smart Parts geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
 6. Indien een klant het aanbod van Ed Smart Parts heeft aanvaard – door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen - dan voorziet Ed Smart Parts de klant van een orderbevestiging. Als een consument een aanbod van Ed Smart Parts langs elektronische weg heeft aanvaard dan bevestigt Ed Smart Parts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 3 Prijzen 

 1. De door Ed Smart Parts op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 2. De door Ed Smart Parts op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, transportkosten, bezorgkosten en statiegeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De kosten voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling van de klant worden dus bij de prijs van de bestelling opgeteld en zijn verschuldigd door de klant. Deze kosten zijn verschillend per land waar door Ed Smart Parts wordt geleverd. Deze kosten worden door Ed Smart Parts vermeld in het bestelproces. Indien deze kosten achteraf hoger blijken te zijn dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan Ed Smart Parts en is Ed Smart Parts gerechtigd om de verhoging bij de klant in rekening te brengen. 
 3. De door Ed Smart Parts genoemde prijzen luiden in Euro’s. 
 4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 
 5. Alle door Ed Smart Parts genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 
 6. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Ed Smart Parts niet aansprakelijk. 

Artikel 4 Levertijd 

 1. De levertijd wordt door Ed Smart Parts zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn. 
 2. In het geval van koop op afstand stemt de klant er mee in dat de levering door Ed Smart Parts binnen dertig dagen na plaatsing zal geschieden. Ed Smart Parts streeft er naar om zo spoedig als mogelijk te leveren. 
 3. Indien Ed Smart Parts de door de klant bestelde zaak of zaken niet op voorraad heeft is Ed Smart Parts gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende zaak of zaken weer voorradig is / zijn. In dat geval zal Ed Smart Parts de klant informeren. 
 4. Indien de door de klant bestelde zaak of zaken helemaal niet meer leverbaar is of zijn dan heeft Ed Smart Parts het recht om een andere zaak / zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren. In dat geval zal Ed Smart Parts de klant informeren. 
 5. Ed Smart Parts is gerechtigd om zich op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand) met de klant. Indien Ed Smart Parts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Ed Smart Parts gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 6. De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de door Ed Smart Parts geschatte levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van Ed Smart Parts. 

Artikel 5 Levering 

 1. Ed Smart Parts levert bij haar bestelde zaken en toebehoren (hierna steeds samen: ‘de zaken’) bij de klant.
 2. Indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen dan af magazijn dan staat het Ed Smart Parts vrij om de wijze van vervoer van de zaken en de transportmiddelen voor vervoer naar de klant te bepalen. Het staat Ed Smart Parts dan ook vrij om een derde partij in te schakelen voor het vervoer van de zaken en de levering aan de klant. 
 3. Indien bij transport voor risico van Ed Smart Parts beschadigingen en / of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, door de klant niet direct op de daarbij retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is Ed Smart Parts daarvoor niet aansprakelijk. 
 4. De klant is verplicht om de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld of worden geleverd. 
 5. Vanaf het moment van levering is de zaak voor rekening en risico van de klant. 
 6. Indien de klant afname van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan zullen de zaken door Ed Smart Parts worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In dat geval is de klant de daardoor ontstane transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct aan Ed Smart Parts verschuldigd. 
 7. Door Ed Smart Parts aan een zakelijke klant geleverde onderdelen, waarvan achteraf blijkt dat ze niet nodig zijn, kunnen door de zakelijke klant tot uiterlijk 10 dagen na levering aan Ed Smart Parts worden geretourneerd. Ed Smart Parts brengt de zakelijke klant daarvoor een vergoeding in rekening van 20% van het aankoopbedrag, met een minimum van € 25,-- . Speciaal voor de zakelijke klant gedemonteerde onderdelen kunnen niet worden geretourneerd. 

Artikel 6 Keuring en reclame 

 1. Elke klant van Ed Smart Parts is verplicht om de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken. 
 2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren. 
 3. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen uiterlijk 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Ed Smart Parts te worden gemeld. 
 4. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen uiterlijk 8 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen uiterlijk 8 werkdagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Ed Smart Parts te worden gemeld. 
 5. Een particuliere klant (consument) dient zowel zichtbare als niet zichtbare gebreken of tekorten bij Ed Smart Parts te melden binnen een termijn van 1 maandna ontdekking van het gebrek. 
 6. Ter zake van gebreken of tekorten die pas na een jaar na levering (of daarna) worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd. 
 7. Indien de klant ter zake een gebrek of tekort niet heeft geklaagd binnen de in lid 3 (voor zakelijke klanten), lid 4 (voor zakelijke klanten), lid 5 (voor particuliere klanten) of lid 6 (voor alle klanten) genoemde termijn, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant de door Ed Smart Parts gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen. 
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Ed Smart Parts de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de klant gehouden om de te vervangen zaak in de originele verpakking aan Ed Smart Parts te retourneren indien redelijkerwijs mogelijk. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 9. De klant kan op een gebrek in de prestatie van Ed Smart Parts geen beroep doen indien hij de bij Ed Smart Parts afgenomen zaken heeft gemonteerd of verwerkt. 
 10. Ook indien de klant tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een aanspraak kan doen gelden jegens Ed Smart Parts dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan Ed Smart Parts op te schorten. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

 1. Ed Smart Parts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 2. Behoudens opzet of grove schuld door Ed Smart Parts of een van haar leidinggevenden, is Ed Smart Parts enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Ed Smart Parts plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Ed Smart Parts beperkt tot maximaal het door Ed Smart Parts aan de betreffende klant gefactureerde bedrag. 
 3. In geen geval is Ed Smart Parts aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade. Ed Smart Parts is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde. 
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens Ed Smart Parts heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door Ed Smart Parts te zijn ontvangen.
 5. De klant vrijwaart Ed Smart Parts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Ed Smart Parts of haar leidinggevenden. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden behoudt Ed Smart Parts zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die Ed Smart Parts jegens de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens Ed Smart Parts uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten. 
 2. Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de klant niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf. 
 3. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade. 
 4. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Ed Smart Parts afgesloten overeenkomst, of indien Ed Smart Parts goede gronden heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Ed Smart Parts gesloten overeenkomst, is Ed Smart Parts te allen tijde bevoegd om de aan de klant geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de klant surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant wordt / is aangevraagd of (III) de klant een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval Ed Smart Parts haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ed Smart Parts, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van Ed Smart Parts zich bevinden en die producten terug te nemen. 
 5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de klant. 
 6. In het geval Ed Smart Parts haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Ed Smart Parts te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en zal de klant door Ed Smart Parts worden gecrediteerd voor de door 
 7. Ed Smart Parts te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van Ed Smart Parts op vergoeding van de uit de tekortkoming van de klant voor Ed Smart Parts voortvloeiende schade. 

Artikel 9 Betaling 

 1. Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling plaatst bij Ed Smart Parts dan ontstaat daardoor een betalingsverplichting voor de klant. Dat geldt ook voor bestellingen die via internet bij Ed Smart Parts worden gedaan. 
 2. Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen Ed Smart Parts en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen andere betalingstermijn is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. 
 3. Als de consument niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, is de consument ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Ed Smart Parts kan dan buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ed Smart Parts kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 4. Betaald de klant niet tijdig dan zal Ed Smart Parts de klant via een sommatiebrief 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen. Blijft volledige betaling daarna nog steeds uit dan is de klant ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 
 5. Ed Smart Parts is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom. 
 6. Als de klant met betrekking tot een deel van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan Ed Smart Parts verschuldigde direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen. 
 7. Indien naar oordeel van Ed Smart Parts daartoe redenen zijn dan is zij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruit betaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft Ed Smart Parts het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door Ed Smart Parts aan de klant is geleverd wordt dan terstond opeisbaar. In het geval van consumentenkoop zal Ed Smart Parts geen vooruitbetaling vragen van meer dan 50% van de koopprijs. 
 8. Hetgeen de klant aan Ed Smart Parts verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de klant (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten. 
 9. Indien de klant niet tijdig betaalt dan is Ed Smart Parts gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die klant op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar. 
 10. Een zakelijke klant is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan Ed Smart Parts dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen. 
 11. Statiegeld en verzendkosten dienen te allen tijde door de klant aan Ed Smart Parts te worden voldaan.
 12. Betalingen via Klarna: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.                                                                                                                                                                 
 • Achteraf Betalen
 • Gespreid Betalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij Ed Smart Parts of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ed Smart Parts of haar licentiegevers of toeleveranciers. 

Artikel 11 Privacy 

 1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ed Smart Parts. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- bezorg en betalingsgegevens. 
 2. Ed Smart Parts voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ed Smart Parts zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Artikel 12 Garantie 

De door Ed Smart Parts geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. Ed Smart Parts verstrekt geen verdergaande garantie. 

Artikel 13 Geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ed Smart Parts en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door 
 4. Ed Smart Parts gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van Ed Smart Parts worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 
 5. Indien de klant een consument is dan geldt naast de voornoemde artikelen ook de onderstaande bepaling genummerd artikel 14. De onderstaande bepaling (artikel 14) geldt uitdrukkelijk niet voor een zakelijke klant. 

Artikel 14 Herroepingsrecht bij koop op afstand 

 1. Bij de koop van een product op afstand heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Na het verstrijken van de bedenktijd verliest de consument zijn herroepingsrecht. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 3. Indien de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering. Ed Smart Parts heeft dan recht op een vergoeding indien de consument het product gebruikt retourneert. 
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht , dan meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ed Smart Parts. Het modelformulier voor herroeping door een consument is opgenomen onder deze algemene voorwaarden. 
 5. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 van dit artikel bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan Ed Smart Parts
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Ed Smart Parts verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 8. De consument ontvangt het totaalbedrag (inclusief transportkosten) dat hij/zij aan Ed Smart Parts heeft betaald binnen 14 dagen na dag van ontbinding retour. 
 9. Terugbetaling gaat via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de transactie heeft gedaan. 
 10. Indien de consument een bedrag heeft betaald aan Ed Smart Parts en Ed Smart Parts dit bedrag heeft ontvangen dan zal Ed Smart Parts dit bedrag terugbetalen aan de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld aan Ed Smart Parts. Ed Smart Parts is gerechtigd om voornoemd bedrag pas terug te betalen aan de consument tot Ed Smart Parts het product retour heeft ontvangen of als de consument kan aantonen dat hij/zij het product heeft retour gestuurd. 
 11. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn door Ed Smart Parts uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Met betrekking tot dergelijke producten (maatwerk) komt de consument dus geen herroepingsrecht toe. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

- [Naam consumenten(en)] - [Adres consument(en)] 

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

·          

Volg ons op Facebook