Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Door het verder te gaan op de website gaat u akkoord met de plaatsing van cookies. Meer info over onze privacy en cookiebeleid.

close

De identiteit van de ondernemer

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ed Smart Parts , met betrekking tot www.edsmartparts.nl, gevestigd aan Maartenskreek 11, 4797 EM Willemstad, Nederland.

Het KvK-nummer van Ed Smart Parts is 66059836

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ed Smart Parts en op alle overeenkomsten die Ed Smart Parts sluit met de klant, ook op afstand. Dit geldt voor zowel zakelijke klanten als particuliere klanten (consumenten). De klant van Ed Smart Parts wordt hierna aangeduid als 'de klant'.

2. Ed Smart Parts presenteert deze algemene voorwaarden of het sluiten van een overeenkomst aan de klant. Indien de overeenkomst met Ed Smart Parts elektronisch tot stand komt, stelt Ed Smart Parts haar algemene voorwaarden zo aan de klant ter beschikking dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn voor latere inzage. Op verzoek van de klant zal Ed Smart Parts haar algemene voorwaarden ook elektronisch of anderszins naar de klant sturen.

3. Door het plaatsen van een bestelling bij Ed Smart Parts erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

4. Ed Smart Parts wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

5. Indien een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, wordt het betreffende artikel vervangen door een artikel dat zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Ed Smart Parts slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Elke aanbieding van Ed Smart Parts in welke vorm dan ook is vrijblijvend en bindt deze niet, tenzij Ed Smart Parts in de aanbieding een termijn voor aanvaarding heeft gesteld. Op voorwaarde dat de klant het aanbod van niet aanvaardt Ed Smart Parts in een dergelijk geval, het aanbod van Ed Smart Parts vervalt onmiddellijk en automatisch na het verstrijken van de desbetreffende termijn.
2. Mondelinge toezeggingen verbinden Ed Smart Parts pas nadat deze expliciet en schriftelijk door Ed Smart Parts aan de klant zijn bevestigd.
3. Elk aanbod van Ed Smart Parts bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Ed Smart Parts gebruik maakt van afbeeldingen, dan streeft zij naar een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ed Smart Parts .
4. Een samengestelde aanbieding verplicht Ed Smart Parts tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Een aanbieding van Ed Smart Parts geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
6. Als een klant het aanbod van Ed Smart Parts heeft geaccepteerd - bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen - zal Ed Smart Parts de klant een orderbevestiging geven. Indien een consument een aanbod van Ed Smart Parts elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ed Smart Parts onverwijld @1E2R3 elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


Artikel 3 Prijzen
1. De door Ed Smart Parts op haar website of op andere wijze opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. De door Ed Smart Parts op haar website of @2W5K3 opgegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, transportkosten, bezorgkosten en statiegeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De kosten voor het voorbereiden, controleren, vervoeren en afleveren van de bestelling van de klant worden dus opgeteld bij de prijs van de bestelling en zijn voor rekening van de klant. Deze kosten zijn afhankelijk van het land waar u bestelt. De bezorgkosten worden door Ed Smart Parts in het bestelproces. Indien deze kosten later hoger blijken te zijn dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan Ed Smart Parts en is Ed Smart Parts gerechtigd de verhoging aan de klant in rekening te brengen.
3. De prijzen van Ed Smart Parts zijn in euro's.
4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
5. Alle prijzen van Ed Smart Parts zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten.
6. Ed Smart Parts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten.


Artikel 4 Levertijd
1. De levertijd wordt door Ed Smart Parts zo nauwkeurig mogelijk @7I0P4 , maar is slechts bij @7I0P4 te beschouwen en nimmer als fatale termijn.
2. Bij verkoop op afstand stemt de klant ermee in dat de levering door Ed Smart Parts binnen dertig dagen na plaatsing zal plaatsvinden. Ed Smart Parts streeft ernaar om zo snel mogelijk te leveren.
3. Indien Ed Smart Parts de door de klant bestelde goederen of artikelen niet op voorraad heeft, is Ed Smart Parts slechts gerechtigd tot levering indien de betreffende goederen of artikelen wel op voorraad zijn / zijn. In dat geval zal Ed Smart Parts de klant informeren.
4. Indien de door de klant bestelde goederen of artikelen in het geheel niet meer leverbaar zijn, heeft Ed Smart Parts het recht een andere goederen / artikelen van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren. In dat geval zal Ed Smart Parts de klant informeren.
5. Ed Smart Parts is gerechtigd zich te informeren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand) met de klant. Indien Ed Smart Parts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Ed Smart Parts gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, indien de door Ed Smart Parts geschatte @7P6A3 wordt overschreden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, of indien de overschrijding het directe en onmiddellijke gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van Ed Smart Parts .

Artikel 5 Levering
1. Ed Smart Parts levert de bij haar bestelde goederen en toebehoren (hierna steeds samen: 'de goederen') aan de klant.
2. Indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere wijze van levering dan af magazijn zijn Ed Smart Parts , staat het @7S3N9 vrij de wijze van transport van de zaken en het vervoermiddel voor transport naar de klant te bepalen. Ed Smart Parts dus vrij om een derde partij in te schakelen voor het transport van de goederen en de levering aan de klant.
3. Indien tijdens transport voor risico van Ed Smart Parts schade en / of defecten ontstaan, welke bij aankomst van de goederen geconstateerd kunnen worden, dient de klant niet direct op de vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document terug te sturen, dan is Ed Smart Parts niet hiervoor aansprakelijk.
4. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd, dan wel op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld of bezorgd.
5. Vanaf het moment van levering is het artikel voor rekening en risico van de klant.
6. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, zullen de zaken voor rekening en risico van afnemer worden opgeslagen door Ed Smart Parts . De klant is in dat geval de daaruit voortvloeiende transportkosten, opslagkosten en eventuele overige kosten rechtstreeks aan Ed Smart Parts .
7. Onderdelen die door Ed Smart Parts aan een zakelijke klant zijn geleverd, waarvan achteraf blijkt dat deze niet nodig zijn, kunnen uiterlijk tot 10 dagen na levering door de zakelijke klant worden geaccepteerd.
8. Ed Smart Parts worden geretourneerd. Ed Smart Parts rekent de zakelijke klant een vergoeding van 20% van de koopsom aan met een minimum van € 25, -. Onderdelen die speciaal voor de zakelijke klant zijn gedemonteerd kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 6 Inspectie en reclame
1. Iedere klant van Ed Smart Parts is verplicht de geleverde goederen bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken.
2. Geringe afwijkingen die in de branche niet te vermijden zijn, kunnen geen grond opleveren voor klachten.
3. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Ed Smart Parts te worden gemeld.
4. Niet zichtbare gebreken of tekorten Ed Smart Parts binnen uiterlijk 8 werkdagen na ontdekking, @3D7U8 uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat deze redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan @3D7U8 te worden gemeld.
5. Een particuliere klant (consument) dient zowel zichtbare als onzichtbare gebreken of gebreken binnen een termijn van 1 maand na ontdekking van het gebrek aan Ed Smart Parts te @4V0Q0 .
6. Geen aanspraak kan worden gemaakt op gebreken of tekorten die pas na één jaar na levering (of daarna) worden ontdekt.
7. Indien de klant niet binnen de in lid 3 (voor zakelijke klanten), 4 (voor zakelijke klanten), 5 (voor particuliere klanten) of 6 (voor alle klanten) genoemde termijn heeft geklaagd over een gebrek of tekortkoming. heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding en is de klant, voor zover redelijkerwijs, de door Ed Smart Parts gemaakte kosten verschuldigd.
8. Als het zeker is dat een zaak defect is en in dat geval tijdig wordt ingediend, zal Ed Smart Parts het defecte artikel binnen een redelijke termijn naar keuze van de klant vervangen of @6O1I8 dragen voor reparatie van het defect. Bij vervanging van de koffer is de klant verplicht om de te vervangen goederen in de originele verpakking te Ed Smart Parts aan @3D6S5 indien redelijkerwijs mogelijk. De kosten zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9. De klant kan zich niet beroepen op een gebrek in de prestatie van Ed Smart Parts indien hij de bij Ed Smart Parts gekochte goederen heeft geassembleerd of verwerkt.
10. Ook indien de klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde artikelen bestaan. Als de klant een claim kan indienen tegen Ed Smart Parts dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan Ed Smart Parts te schorten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Ed Smart Parts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat deze is gebaseerd op door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Behoudens opzet of grove schuld van Ed Smart Parts of één van haar beheerders, is Ed Smart Parts slechts aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt door de verzekeraar van Ed Smart Parts , is de aansprakelijkheid van Ed Smart Parts beperkt tot maximaal het bedrag dat door Ed Smart Parts aan de betreffende klant gefactureerd is.
3. In geen geval is Ed Smart Parts aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade en / of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst en omzet, gemiste opbrengsten en immateriële schade. Ed Smart Parts is evenmin aansprakelijk voor schade die te wijten is aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde.
4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (om welke reden dan ook) die de klant jegens Ed Smart Parts moeten op straffe van verval binnen één jaar en één dag na het moment waarop deze ontstaan of de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn schriftelijk betrokken bij Ed Smart Parts .
5. De klant vrijwaart Ed Smart Parts voor alle aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Ed Smart Parts of haar leidinggevenden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden, behoudt Ed Smart Parts de eigendom van alle aan de klant geleverde producten voor totdat de koopprijs voor al deze producten volledig is voldaan, inclusief eventuele verschuldigde rente en kosten. Het voorbehouden eigendom is ook van toepassing op vorderingen die Ed Smart Parts op de klant kan verwerven doordat de klant een of meer van zijn verplichtingen jegens Ed Smart Parts hoofde van de overeenkomst of dergelijke overeenkomsten tussen de partijen niet is nagekomen.
2. Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de afnemer niet toegestaan deze producten te vervreemden of daarop enig beperkt recht te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico's, waaronder in ieder geval een inboedelverzekering die risico's als brand, diefstal, explosie dekt. en waterschade.
4. Indien de klant zijn verplichtingen uit enige met Ed Smart Parts gesloten overeenkomst niet Ed Smart Parts , of indien Ed Smart Parts goede grond heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige van @4K8N8 gesloten overeenkomst, dan is Ed Smart Parts op te allen tijde gerechtigd de geleverde producten terug te nemen, te laten verwijderen en elders op te slaan. In het bijzonder - maar niet uitsluitend - bestaat dit recht indien (I) de klant surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant is / is aangevraagd of (III) de klant een betalingsregeling heeft met een of meer schuldeisers. In het geval Ed Smart Parts zijn eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel wil uitoefenen, geeft de klant nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Ed Smart Parts , of een door haar aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waar deze producten eigendom zijn van Ed Smart Parts en neem die producten terug.
5. Alle kosten die verband houden met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, inclusief de kosten van transport en opslag, komen voor rekening van de klant.
6. In het geval Ed Smart Parts zijn eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Ed Smart Parts te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en wordt de klant gecrediteerd door Ed Smart Parts voor de
7. Ed Smart Parts bepalen de waarde van de producten in het @8J6L4 , of de nettoverkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagst is, minus alle gemaakte kosten voor het retourneren, onverminderd het recht van Ed Smart Parts op compensatie van de schade als gevolg van de tekortkoming van de klant voor Ed Smart Parts .

Artikel 9 Betaling
1. Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling Ed Smart Parts bij @5D6R0 , schept dit een betalingsverplichting voor de klant. Dit geldt ook voor bestellingen die via internet op Ed Smart Parts .
2. Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen Ed Smart Parts en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum zijnde de vervaldag. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim.
3. Indien de consument niet binnen deze termijn van 14 dagen betaalt, is de consument over het verschuldigde bedrag ook de wettelijke rente verschuldigd. Ed Smart Parts kan dan buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de volgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. Ed Smart Parts kan in uw voordeel afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt, geeft Ed Smart Parts de klant 14 dagen de tijd om alsnog te betalen door middel van een sommatie. Indien daarna nog volledige betaling openstaat, is de klant ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. Ed Smart Parts is gerechtigd de ontvangen betalingen eerst te gebruiken ter voldoening van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot voldoening van de hoofdsom.
6. Indien de klant met een deel van zijn betalingen een betalingsachterstand heeft, wordt het gehele aan Ed Smart Parts verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn verlopen.
7. Indien hier naar het oordeel van Ed Smart Parts redenen voor zijn, dan is hij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer (een deel) vooruit betaalt dan wel een deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft Ed Smart Parts het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopsom van hetgeen reeds door Ed Smart Parts aan de klant is geleverd, is dan direct opeisbaar. Bij consumentenkoop zal Ed Smart Parts geen vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopsom verlangen.
8. Wat de klant verschuldigd is aan Ed Smart Parts wordt volledig en onmiddellijk opeisbaar als de klant (I) dreigt surseance van betaling te krijgen of krijgt, (II) failliet dreigt te gaan of failliet gaat of (III) dreigt te worden opgenomen tot schulden terugbetalen of mag doen.
9. Indien de klant niet op tijd betaalt, is Ed Smart Parts gerechtigd verdere leveringen aan die klant zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Ook in dit geval is de koopprijs van de geleverde zaken direct en volledig verschuldigd.
10. Een zakelijke klant is niet gerechtigd enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan Ed Smart Parts betaald dient te @9I2G8 en / of zich op opschorting te beroepen.
11. Borg en verzendkosten dienen te allen tijde door de klant te worden betaald aan Ed Smart Parts .

12. Klarna-betalingen:

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmethoden aan. U dient te betalen aan Klarna. Betaal binnen [14] dagen: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheidsdatum van de service. De volledige voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier: Verenigd Koninkrijk , Duitsland , Zweden , Noorwegen , Denemarken , Finland , Oostenrijk , Zwitserland en Nederland . Financiering: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop betalen in flexibele of vaste maandelijkse termijnen volgens de voorwaarden vermeld bij het afrekenen. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van elke maand na indiening van een afzonderlijke maandelijkse factuur door Klarna. Meer informatie over Slice It, inclusief voorwaarden en standaard Europese consumentenkredietinformatie, vindt u hier voor de markten waar deze betalingsmethode beschikbaar is: Oostenrijk , het Verenigd Koninkrijk , Duitsland , Zweden , Noorwegen , Denemarken en Finland .

Directe overschrijving: beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Polen en Nederland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van uw bestelling gedebiteerd. Automatische incasso: uw rekening wordt gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheidsdatum van de dienst of in geval van een abonnement in overeenstemming met de tijdlijnen die worden meegedeeld. D. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de datum (s). Kaartbetalingen: beschikbaar in Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Het bedrag wordt op uw kaart gereserveerd en gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheidsdatum van de dienst. Bij een abonnement wordt het bedrag afgeschreven volgens de meegedeelde tijdlijnen. De betalingsmethoden

Betaal binnen [14] dagen, Slice It en automatische incasso zijn alleen beschikbaar bij een positieve kredietbeoordeling. Hiertoe sturen wij tijdens het bestelproces en de afhandeling van uw aankoop uw gegevens voor een adres- en kredietcontrole door naar Klarna. We kunnen u alleen de beschikbare betaalmethoden aanbieden op basis van het resultaat van de kredietcontrole. Algemene informatie over Klarna en de gebruikersvoorwaarden per land zijn te vinden op klarna.com. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarnas.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen Ed Smart Parts uitsluitend bij @6U9H4 of haar licentiegevers of leveranciers. Het is afnemer niet toegestaan deze zaken te kopiëren of anderszins inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ed Smart Parts of haar licentiegevers of leveranciers.


Artikel 11 Privacy
1. De door de klant verstrekte informatie is opgenomen in het klantenbestand van Ed Smart Parts . In dit bestand staan ook de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van bestellingen, zoals bestel- en betaalgegevens.
2. Ed Smart Parts voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Ed Smart Parts zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Artikel 12 Garantie
De door Ed Smart Parts geleverde @7A9E0 dienen aan de overeenkomst te @7A9E0 . Ed Smart Parts geeft geen verdere garantie.


Artikel 13 Geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ed Smart Parts en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit of verband houdend met een door
4. Door Ed Smart Parts gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van Ed Smart Parts worden uitsluitend ingediend bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
5. Indien de klant een consument is, is naast de bovengenoemde artikelen ook de volgende bepaling genummerd artikel 14. De volgende bepaling (artikel 14) is niet expliciet van toepassing op een zakelijke klant.

Artikel 14 Herroepingsrecht bij verkoop op afstand
1. Bij aankoop van een product op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Na het verstrijken van de bedenktijd verliest de consument zijn herroepingsrecht.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
3. Als de consument het product langer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering. Ed Smart Parts heeft dan recht op schadevergoeding als de consument het gebruikte product retourneert.
4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op ondubbelzinnige wijze aan Ed Smart Parts . Bij deze algemene voorwaarden is het modelformulier voor herroeping door een consument opgenomen.
5. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 van dit artikel bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar Ed Smart Parts .
6. De consument zendt het product terug met alle toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Ed Smart Parts verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8. De consument ontvangt het totale bedrag (exclusief transportkosten) dat hij / zij betaald heeft aan Ed Smart Parts binnen 14 dagen na de dag van ontbinding.
9. Terugbetalingen vinden plaats via dezelfde betaalmethode waarmee de consument de transactie heeft uitgevoerd.
10. Indien de consument een bedrag aan Ed Smart Parts heeft betaald en Ed Smart Parts dit bedrag heeft ontvangen, zal Ed Smart Parts dit bedrag binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld aan Ed Smart Parts terugbetalen aan de consument. Ed Smart Parts geeft slechts recht op restitutie van voorgenoemd bedrag aan de consument totdat Ed Smart Parts het product retour heeft ontvangen of indien de consument kan aantonen dat hij het product heeft geretourneerd.
11. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, worden door Ed Smart Parts uitdrukkelijk uitgesloten van de herroepingsrecht. . Met betrekking tot dergelijke producten (maatwerk) heeft de consument dan ook geen herroepingsrecht.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor annulering
(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als je het contract wilt annuleren)
Naar:
[naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres ondernemer]
Ik / Wij * deel / delen * u hierbij mede dat ik / wij * onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende producten: [productbenaming] *
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *
de uitvoering van de volgende dienst: [dienstbenaming] *,
intrekken / intrekken *
Besteld op * / ontvangen op * [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [naam / namen van consument] - [adres (sen) van consument]
- [Handtekening consument (en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Volg ons op Facebook