De identiteit van de ondernemer

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ed Smart Parts, met betrekking tot www.edsmartparts.nl, gevestigd te Maartenskreek 11, 4797 EM Willemstad, Nederland.

Het CoC nummer van Ed Smart Parts is 66059836

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ed Smart Parts en op alle overeenkomsten die Ed Smart Parts sluit met de klant, waaronder overeenkomsten op afstand. Dit geldt zowel voor zakelijke klanten als voor particuliere klanten (consumenten). De klant van Ed Smart Parts wordt hierna aangeduid als 'de klant'.

2. Ed Smart Parts deze algemene voorwaarden of de totstandkoming van een overeenkomst aan de klant presenteert. Indien de overeenkomst met Ed Smart Parts elektronisch tot stand komt, zal Ed Smart Parts haar algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking stellen op zodanige wijze dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Op verzoek van de klant zal Ed Smart Parts haar algemene voorwaarden ook langs elektronische weg of anderszins aan de klant toezenden.

3. Door een bestelling te plaatsen bij Ed Smart Parts erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en ermee in te stemmen.

4. Ed Smart Parts wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant van de hand.

5. Indien een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat het oorspronkelijke artikel zo dicht mogelijk benadert. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Ed Smart Parts slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Elk aanbod van Ed Smart Parts in welke vorm dan ook is vrijblijvend en bindt haar niet, tenzij Ed Smart Parts in het aanbod een termijn voor aanvaarding heeft gesteld. Indien de klant in een dergelijk geval het aanbod van Ed Smart Parts niet aanvaardt, vervalt het aanbod van Ed Smart Parts onmiddellijk en automatisch na het verstrijken van de desbetreffende termijn.
2. Mondelinge toezeggingen verbinden Ed Smart Parts slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Ed Smart Parts aan de klant zijn bevestigd.
3. Elk aanbod van Ed Smart Parts bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Ed Smart Parts gebruik maakt van afbeeldingen, dan wordt gestreefd naar een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ed Smart Parts niet.
4. Een samengesteld aanbod verplicht Ed Smart Parts niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Een aanbod van Ed Smart Parts geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
6. Indien een klant het aanbod van Ed Smart Parts heeft aanvaard - bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling - zal Ed Smart Parts de klant een orderbevestiging verstrekken. Indien een consument een aanbod van Ed Smart Parts langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ed Smart Parts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3 Prijzen

  1. De door Ed Smart Parts op haar website of op andere wijze vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  2. De door Ed Smart Parts op haar website of anderszins vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, transportkosten, afleverkosten en statiegeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De kosten voor het klaarmaken, controleren, vervoeren en afleveren van de bestelling van de klant worden derhalve toegevoegd aan de prijs van de bestelling en zijn verschuldigd door de klant. Deze kosten zullen variëren, afhankelijk van het land waar u bestelt. De bezorgkosten worden door Ed Smart Parts vermeld in het bestelproces. Indien deze kosten later hoger blijken te zijn dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan Ed Smart Parts en is Ed Smart Parts gerechtigd de verhoging door te berekenen aan de klant. Bestelt u van buiten de EU dan heeft Ed Smart Parts geen controle over invoerrechten en belastingen zoals die door de lokale douane in rekening worden gebracht, deze zijn uw verantwoordelijkheid en dienen rechtstreeks aan het koeriersbedrijf te worden betaald.
  3. De door Ed Smart Parts vermelde prijzen zijn in Euro's.
  4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
  5. Alle door Ed Smart Parts genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Ed Smart Parts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten.


Artikel 4 Leveringstermijn
1. De levertijd wordt door Ed Smart Parts zo nauwkeurig mogelijk geschat, doch is slechts te beschouwen als een schatting en nimmer als een fatale termijn.
2. In geval van verkoop op afstand gaat de klant ermee akkoord dat de levering door Ed Smart Parts plaatsvindt binnen dertig dagen na plaatsing. Ed Smart Parts streeft ernaar zo spoedig mogelijk te leveren.
3. Indien Ed Smart Parts de door de klant bestelde goederen of zaken niet op voorraad heeft, is Ed Smart Parts eerst gerechtigd tot levering wanneer de betreffende goederen of zaken wel op voorraad zijn / komen. In dat geval zal Ed Smart Parts de klant hiervan op de hoogte stellen.
4. Indien de door de klant bestelde goederen of zaken in het geheel niet meer leverbaar zijn, heeft Ed Smart Parts het recht om een andere goederen/zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren. In dat geval zal Ed Smart Parts de klant hiervan op de hoogte stellen.
5. Ed Smart Parts is gerechtigd zich op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand) met de klant. Indien Ed Smart Parts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Ed Smart Parts gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. De klant heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, indien de door Ed Smart Parts ingeschatte levertijd wordt overschreden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, of indien de overschrijding het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van grove schuld of grove nalatigheid van Ed Smart Parts.
Artikel 5 Levering
1. Ed Smart Parts levert de aan haar bestelde goederen en toebehoren (hierna steeds tezamen: "de goederen") aan de klant.
2. Indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van levering dan af magazijn zijn overeengekomen, staat het Ed Smart Parts vrij de wijze van vervoer van de goederen en het vervoermiddel voor het vervoer naar de klant te bepalen. Ed Smart Parts is derhalve vrij om voor het vervoer van de goederen en de levering aan de klant een derde in te schakelen.
3. Indien tijdens het transport voor risico van Ed Smart Parts schade en/of gebreken, welke bij aankomst van de goederen kunnen worden geconstateerd, de klant niet direct op de vrachtbrief, afleverbon of een soortgelijk document te retourneren, is Ed Smart Parts hiervoor niet aansprakelijk.
4. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld of bij hem worden bezorgd.
5. Vanaf het moment van aflevering is de zaak voor rekening en risico van de klant.
6. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen door Ed Smart Parts voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer is in dat geval de daaruit voortvloeiende transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct verschuldigd aan Ed Smart Parts.
7. Door Ed Smart Parts aan een zakelijke afnemer geleverde onderdelen, waarvan achteraf blijkt dat deze niet nodig zijn, kunnen tot uiterlijk 10 dagen na levering door de zakelijke afnemer worden

teruggenomen.


8. Ed Smart Parts worden geretourneerd. Ed Smart Parts brengt de zakelijke klant een vergoeding van 20% van de koopprijs in rekening, met een minimum van € 25,-. Onderdelen die speciaal voor de zakelijke klant zijn gedemonteerd, kunnen niet worden geretourneerd.


Artikel 6 Inspectie en reclame
1. Iedere klant van Ed Smart Parts is verplicht de geleverde goederen bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken.
2. Geringe afwijkingen die in de handel niet te vermijden zijn, kunnen geen grond voor reclames opleveren.
3. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Ed Smart Parts.
4. Niet-zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen uiterlijk 8 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen uiterlijk 8 werkdagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk te worden gemeld aan Ed Smart Parts.
5. Een particuliere klant (consument) dient zowel zichtbare als onzichtbare gebreken of tekorten binnen een termijn van 1 maand na ontdekking van het gebrek te melden aan Ed Smart Parts.
6. Geen aanspraak kan worden gemaakt op gebreken of tekorten die pas na één jaar na levering (of daarna) worden ontdekt.
7. Indien de klant niet binnen de in lid 3 (voor zakelijke klanten), 4 (voor zakelijke klanten), 5 (voor particuliere klanten) of 6 (voor alle klanten) genoemde termijn heeft gereclameerd over een gebrek of tekortkoming. , heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding en dient de klant de door Ed Smart Parts gemaakte kosten te betalen, voor zover deze redelijk zijn.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en in dat geval tijdig wordt gereclameerd, zal Ed Smart Parts de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn naar keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de klant verplicht de te vervangen zaken in de originele verpakking aan Ed Smart Parts te retourneren, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9. De klant kan zich niet beroepen op een gebrek in de prestatie van Ed Smart Parts indien hij de van Ed Smart Parts gekochte zaken heeft geassembleerd of verwerkt.
10. Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een vordering kan instellen tegen Ed Smart Parts dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan Ed Smart Parts op te schorten.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Ed Smart Parts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Behoudens opzet of grove schuld van Ed Smart Parts of een van haar leidinggevenden, is Ed Smart Parts slechts aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Ed Smart Parts plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Ed Smart Parts beperkt tot maximaal het bedrag dat door Ed Smart Parts aan de betreffende klant in rekening is gebracht.
3. In geen geval is Ed Smart Parts aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemiste retourzendingen en immateriële schade. Ed Smart Parts is ook niet aansprakelijk voor schade die is toe te rekenen aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde.
4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens Ed Smart Parts heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en één dag na het moment waarop zij ontstaan of de klant bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn schriftelijk door Ed Smart Parts te worden betrokken.
5. De klant vrijwaart Ed Smart Parts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Ed Smart Parts of haar leidinggevenden .Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden behoudt Ed Smart Parts zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten. De voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die Ed Smart Parts op de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in een of meer van zijn verplichtingen jegens Ed Smart Parts uit hoofde van de overeenkomst of van zodanige overeenkomsten tussen partijen.
2. Indien en zolang er een eigendomsvoorbehoud op de producten rust, is het de klant niet toegestaan deze producten te vervreemden of daarop enig beperkt recht te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico's, waaronder in ieder geval een inboedelverzekering die risico's als brand, diefstal, ontploffing en waterschade dekt.
4. Indien de afnemer zijn verplichtingen uit enige met Ed Smart Parts gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien Ed Smart Parts goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Ed Smart Parts gesloten overeenkomst zal tekortschieten, is Ed Smart Parts te allen tijde gerechtigd de aan de afnemer geleverde producten terug te nemen, te doen afvoeren en elders op te slaan. In het bijzonder - maar niet uitsluitend - bestaat dit recht indien (I) de afnemer surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de afnemer wordt / is aangevraagd of (III) de afnemer een betalingsregeling heeft met één of meer schuldeisers . Voor het geval Ed Smart Parts zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Ed Smart Parts, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde, om al die plaatsen te betreden waar deze producten waarvan Ed Smart Parts eigenaar is zich bevinden en die producten mede terug te nemen.
5. Alle kosten verbonden aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder de kosten van vervoer en opslag, komen ten laste van de klant.
6. Ingeval Ed Smart Parts haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Ed Smart Parts te allen tijde gerechtigd, doch niet verplicht, de producten aan een derde te verkopen en zal de klant door Ed Smart Parts voor de
7. Ed Smart Parts waarde van de producten in het economisch verkeer bepalen, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van Ed Smart Parts op vergoeding van de schade die door de tekortkoming van de klant voor Ed Smart Parts

is ontstaan.

Artikel 9 Betaling
1. 1.Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling plaatst bij Ed Smart Parts, ontstaat er voor de klant een betalingsverplichting. Dit geldt ook voor bestellingen die via internet worden gedaan op Ed Smart Parts.
2. Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen Ed Smart Parts en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldatum. Bij niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim.
3. Indien de consument niet binnen deze termijn van 14 dagen betaalt, is de consument tevens de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Ed Smart Parts kan dan aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ed Smart Parts kan in uw voordeel afwijken van voornoemde bedragen en percentages.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt zal Ed Smart Parts de klant 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen door middel van een sommatie. Indien daarna nog volledige betaling uitblijft, is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5. Ed Smart Parts is gerechtigd de ontvangen betalingen eerst aan te wenden ter voldoening van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot betaling van de hoofdsom.
6. Indien de klant een betalingsachterstand heeft ten aanzien van een gedeelte van zijn betalingen, wordt het gehele aan Ed Smart Parts verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
7. Indien daartoe naar het oordeel van Ed Smart Parts aanleiding bestaat, is zij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruitbetaalt of een deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft Ed Smart Parts het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds door Ed Smart Parts aan de klant is geleverd, is dan onmiddellijk opeisbaar. In geval van consumentenkoop zal Ed Smart Parts geen vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs verlangen.
8. Hetgeen de klant aan Ed Smart Parts verschuldigd is, wordt volledig en onmiddellijk opeisbaar indien de klant (I) surseance van betaling dreigt te verkrijgen of verkrijgt, (II) in staat van faillissement dreigt te geraken of failliet gaat of (III) tot schuldsanering dreigt te worden toegelaten of daartoe wordt toegelaten.
9. Indien de afnemer niet tijdig betaalt dan is Ed Smart Parts gerechtigd verdere leveringen aan die afnemer zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. De koopprijs van de geleverde goederen zal ook in dit geval onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.
10. Een zakelijke afnemer is niet gerechtigd enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan Ed Smart Parts betaald dient te worden en/of zich op opschorting te beroepen.
11. Statiegeld en verzendkosten dienen te allen tijde door de afnemer te worden voldaan aan Ed Smart Parts.

12. Klarna Payments:

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betaalmethoden aan. Betaling dient te geschieden aan Klarna. Betalen binnen [14] dagen: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst. De volledige voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is, kunt u hier vinden:Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Zwitserlanden de Nederland. Financiering: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in flexibele of vaste maandelijkse termijnen betalen volgens de in de kassa vermelde voorwaarden. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van elke maand na indiening van een aparte maandfactuur door Klarna. Meer informatie over Slice It inclusief voorwaarden en Standaard Europese Consumentenkredietinformatie kunt u hier vinden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is:Oostenrijk, de Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarkenen Finland.

Directe bankoverschrijving: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Spanje, Polen en Nederland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van uw bestelling gedebiteerd. Automatische incasso: Uw rekening wordt gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst of in geval van een abonnement volgens de meegedeelde tijdslijnen. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de datum(s). Betalingen met kaart: Beschikbaar in Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Het bedrag zal worden gereserveerd op uw kaart en zal worden gedebiteerd na verzending van de goederen of tickets/beschikbaarheidsdatum van de dienst. In geval van een abonnement wordt het bedrag gedebiteerd volgens de meegedeelde termijnen. De betalingswijzen

Betalen binnen [14] dagen, Slice It en automatische incasso zijn alleen mogelijk in geval van een positieve kredietbeoordeling. Hiertoe geven wij tijdens het bestelproces en de afhandeling van uw aankoop uw gegevens voor een adres- en kredietcheck door aan Klarna. Alleen op basis van het resultaat van de kredietcontrole kunnen wij u de beschikbare betaalwijzen aanbieden. Algemene informatie over Klarna en de gebruikersvoorwaarden per land kunt u vinden op klarna.com . Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas privacyverklaring.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij Ed Smart Parts of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren of anderszins inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Ed Smart Parts of haar licentiegevers of toeleveranciers.


Artikel 11 Privacy
1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ed Smart Parts. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van bestellingen, zoals bestel- en betaalgegevens.
2. Ed Smart Parts voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Ed Smart Parts zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Artikel 12 Garantie
De door Ed Smart Parts geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. Ed Smart Parts geeft verder geen garantie.


Artikel 13 Geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Ed Smart Parts en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door
4. Ed Smart Parts gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging, levering van producten en/of diensten en facturen van Ed Smart Parts worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
5. Indien de afnemer een consument is, geldt naast de hiervoor genoemde artikelen tevens de volgende bepaling genummerd artikel 14. De volgende bepaling (artikel 14) is uitdrukkelijk niet van toepassing op een zakelijke klant.Artikel 14 Herroepingsrecht bij verkoop op afstand
1. Bij aankoop op afstand van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Na het verstrijken van de bedenktijd verliest de consument zijn herroepingsrecht.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou mogen doen.
3. Als de consument het product langer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering. Ed Smart Parts heeft dan recht op een vergoeding als de consument het product gebruikt terugstuurt.
4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op ondubbelzinnige wijze aan Ed Smart Parts. Het modelformulier voor herroeping door een consument is opgenomen onder deze algemene voorwaarden.
5. 5. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 van dit artikel bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar Ed Smart Parts.
6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Ed Smart Parts verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
8. De consument ontvangt het totale bedrag (exclusief transportkosten) dat hij/zij aan Ed Smart Parts heeft betaald binnen 14 dagen na de dag van ontbinding terug.
9. Restitutie vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel waarmee de consument de transactie heeft verricht.
10. Indien de consument een bedrag betaald heeft aan Ed Smart Parts en Ed Smart Parts dit bedrag ontvangen heeft, zal Ed Smart Parts dit bedrag binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping aan Ed Smart Parts heeft gemeld, aan de consument terugbetalen. Ed Smart Parts is gerechtigd dit bedrag slechts aan de consument terug te betalen tot het moment dat Ed Smart Parts het product heeft terugontvangen of indien de consument kan aantonen dat hij/zij het product heeft teruggezonden.
11. Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn, worden door Ed Smart Parts uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. . Ten aanzien van dergelijke producten (maatwerk) heeft de consument derhalve geen herroepingsrecht.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(alleen dit formulier invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
[naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres ondernemer]
Ik / Wij * delen / delen * u hierbij mede dat ik / wij * onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *
de levering van de volgende digitale content: [aanduiding digitale inhoud] *
de uitvoering van de volgende dienst: [aanduiding dienst] *, herroep
/ herroepen *
Besteld op * / ontvangen op * [datum bestelling met diensten of ontvangst met producten]
- [Naam consument(en)] - [Adres
consument(en)


]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingeleverd) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat wel van toepassing is.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën zodat we uw ervaring op onze website kunnen verbeteren. Door uw bezoek aan de website voort te zetten, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.